Mer information:

  Pär Ström
  T. +46 (0)10 505 34 08
  www.afconsult.com


Emulering

Länkar

www.xcelgo.com

Kvalitétssäkring av styrsystem genom systememulering


Styrmjukvaran spelar idag en avgörande roll i moderna och komplexa materialhanteringssystem. Väldesignade styrsystem gör dessa system flexibla och effektiva, samtidigt som de säkerställer kritiska faktorer såsom spårbarhet och precision i många av dagens moderna affärsprocesser.

...ny mjukvara innehåller alltid fel. Frågan är: Hur många, och hur sent i projektet upptäcks dom?

Systememulering möjliggör testning av styrprogrammen tidigt i utvecklingsprojektet, långt innan det fysiska systemet har blivit installerat. Med hjälp av 3D modeller kan mjukvaruutvecklare testa styrprogrammen på kontoret, där det är enkelt och kostnadseffektivt att korrigera fel.

...hur mäts effektiviteten av mjukvaruutveckling? Antal timmar eller total kostnad?

Tack vare systememulering blir utvecklingsarbetet synligt för samtliga involverade: utvecklare, projektledare och slutkund. Genom 3D animering förbättras utvärderingen av hur väl mjukvaran kan hantera styrningen av såväl delar av anläggningen som hela anläggningen. Om styrmjukvaran inte kan hantera styrningen enligt specifikation, är det av yttersta vikt att felen upptäcks och korrigeras innan den används på det verkliga systemet. Emulering reducerar därmed tiden och kostnaden för testning och felsökning avsevärt, då testning på det fysiska systemet alltid är mycket dyr och komplex. Systememulering innebär:

  • riskminimering
  • kvalitetssäkring av styrmjukvara
  • högre sannolikhet att uppstart sker enligt ursprungligt tidsschema
  • ökad säkerhet avseende prestanda och kapacitet
  • synlighet i utvecklingsprocessen
  • möjlighet till effektiv projektledning av mjukvaruresurser
  • träning av framtida operatörer och övervakare i en emulator ger ett mer effektivt överlämnande och tidig erfarenhet av den nya fabriken
Vår systememulering imiterar hela fabriker med utrustning från olika leverantörer under operativa förhållanden. Våra program för emulering säkerställer korrekt kommunikation mellan modell och styrmjukvara med protokoll, "keep-alive/sign of life", telegram, buffertar, loggning av telegram etc. Kommunikationen är autentisk, vilket innebär att mjukvaran inte kan skilja på om den styr en modell eller det fysiska systemet.

Vi skiljer mellan "High-Level System Emulation", med koppling till PC-baserade styrsystem och "Low-Level System Emulation" med koppling till PLC.